Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Modernizácia vzdelávacieho procesu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (digiskola.sk)

Projekty

Modernizácia vzdelávacieho procesu

PROJEKT MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH


40523/26110130084

                     
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4

Zrkadlové projekty

Cieľ: Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130084

Cieľ: Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130014

Rozsah pôsobnosti projektov:
- celé územie SR okrem Bratislavského kraja (ďalej BK),
- Bratislavský kraj.

Cieľom projektov je:
- dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Cieľová skupina:
- 1840 učiteľov SŠ z celého Slovenska okrem BK a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z  predmetov:
matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis.

Plánované aktivity v rámci projektov:
1.1 Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania.
1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania.
2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT.
2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania
Priebeh aktivity vzdelávania učiteľov:
- predpokladaná doba trvania jedného kurzu bude 2 až 4 mesiace,
- projekty budú realizované na regionálnej úrovni vo vybraných školiacich centrách, ktoré majú zabezpečiť rýchly a kvalitný proces vzdelávania na blízko prístupnom mieste pre každého učiteľa formou 10-tich jednodňových stretnutí po 6 h s odstupom max. 2 týždňov a jednej konzultácie k záverečnej práci,
- každý kurz bude mať k dispozícii aj zodpovedajúcu e-learningovú podporu (na báze využívania projektového LMS),
- po obsahovej stránke bude vzdelávanie pozostávať z 3 modulov v celkovom rozsahu 106 vyučovacích hodín pre mierne pokročilých a 100 vyučovacích hodín pre pokročilých.
Spôsob ukončenia vzdelávania:
- vzdelávanie bude ukončené formou 2-dňového záverečného prezenčného stretnutia, súčasťou ktorého bude prezentácia a obhajoba záverečných prác zúčastnených učiteľov a celková evaluácia študijných výsledkov,
- po úspešnom ukončení vzdelávania účastník dostane zodpovedajúci certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov.
Kritériá úspešného absolvovania vzdelávania:


- úspešné absolvovanie všetkých predpísaných (alebo zvolených) študijných modulov a splnenie všetkých predpísaných študijných povinností,
- vypracovanie a pred skúšobnou komisiou obhájenie záverečného projektu,
- úspešné absolvovanie odbornej rozpravy pred skúšobnou komisiou, v ktorej komisia preverí zvládnutie obsahu vzdelávania a splnenie jeho cieľov.

 Prínos pre školu:
- zvýši sa IKT vybavenosť škôl,
- každá participujúca škola, podľa počtu žiakov, dostane PC a dataprojektor podľa nižšie uvedených kritérií:
Škola s počtom žiakov IKT
do 100 žiakov 1 dataprojektor + 5 PC
od 101 – 249 žiakov 1 dataprojektor + 6 PC
nad 250 žiakov 1 dataprojektor + 8 PC


- škola získa pedagóga, ktorý bude po absolvovaní vzdelávania nositeľom a šíriteľom nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.
 

http://www.modernizaciavzdelavania.sk