Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

História školy

História - SOU textilné, SPŠ odevná, Združená stredná škola, Stredná odborná škola

História školy

Každý, kto sa len trochu oboznámi s históriou tejto školy si uvedomí, že jej začiatky sú poznačené hľadaním a nachádzaním optimálnych podmienok jednak na výchovu a vzdelávanie mladej generácie, ale aj vhodných pracovných podmienok pre všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov, ktorí sa na príprave týchto mladých ľudí zúčastňujú. 

Zriadenie SOU textilného vo Vranove nad Topľou bolo dôležitým rozhodnutím vtedajších kompetentných orgánov, nakoľko bývalý vranovský závod Slovenka potreboval veľa kvalifikovaných robotníčok, predovšetkým v odbore krajčírka a pletiarka. Pre nedostatok kapacít na prípravu v týchto profesiách v blízkom okolí sa príprava pletiarok uskutočňovala v Čechách. Až od roku 1972, keď bola zriadená Učňovská škola vo Vranove nad Topľou, mohla sa príprava realizovať v okresnom meste. V učňovskej škole, ktorá získala priestory po základnej škole, pripravovali sa žiaci v učebných odboroch krajčírka so zameraním na odevnú konfekciu a bielizeň a pletiarka. Boli tu však aj odbory a niektoré odbory pre strojnícke profesie. Učňovská škola bola organizačne začlenená pri Strednej ekonomickej škole vo Vranove nad Topľou. 

SOU textilné vzniklo v roku 1979 na báze vtedajšej učňovskej školy. Tým sa posilnila veľmi slabá sieť stredných škôl vo Vranovskom okrese. 

Pri zrode nového SOUT stál predovšetkým jeho prvý riaditeľ p. Štefan Kolcun a riaditeľ závodu Slovenka vo Vranove nad Topľou Ing. Jozef Rusnák. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky novozriadenej strednej školy boli veľmi skromné. Ostatné SOU v rezorte mali v tejto oblasti veľký náskok. 

Avšak, čo bolo dôležité, bola to pracovitosť, húževnatosť a cieľavedomosť školského pracovného kolektívu, ktorý aj napriek nepriaznivým podmienkam veril, že SOUT sa raz dostane na dôstojné miesto medzi ostatnými strednými školami. 

V neskoršom období, so zreteľom na požiadavky regiónu, bola sieť učebných odborov rozšírená o učebný odbor dámska krajčírka, odbory pripravujúce absolventov vo sfére služieb a študijné odbory odevného a obchodného zamerania, ktorých účelom je pripraviť absolventov na výkon stredných riadiacich funkcií, resp. na vyššie formy štúdia.

V roku 1971 vznikla vo Vranove nad Topľou učňovská škola, ktorá sa stala základom pre vznik SOU v roku 1979. V roku 1991 sa k nej pridala  Dievčenská odborná škola a o necelý rok neskôr aj SPŠ odevná. Dievčenská odborná škola však roku 1997 prestala existovať, ale SOU textilné spolu so SPŠ odevnou vytvorili celok, ktorý do 1.7.2005 tvoril jednu školu. 

Výchovno-vzdelávací proces:
Škola v minulosti usmerňovala svoju činnosť v troch smeroch: 
Teoretické vyučovanie 
Odborný výcvik 
Výchova mimo vyučovania

Teoretické vyučovanie prebiehalo v budove bývalej základnej školy a neskoršie učňovskej školy, ktorú malo SOUT v dočasnom užívaní od mesta Vranov nad Topľou. Táto „stará“ školská budova z r. 1908- 1911 prežila dve svetové vojny. Počas prvej svetovej vojny i druhej svetovej vojny slúžila ako nemocnica. Vo všetkých priestoroch budovy sa kúrilo drevom v železných kachliach až do roku 1982, kedy budova bola plynofikovaná a vykurovaná „gamatkami“. V triedach nebol vodovod a chýbali šatne. V roku 1984 si problémy s elektroinštaláciou vyžiadali výmenu elektrických rozvodov v celej budove. 

Praktické vyučovanie pre textilné odbory bolo zabezpečované v priestoroch materského závodu, kde malo SOUT pre krajčírsky odbor vlastnú dielňu a odborné učebne. Pletiarky mali odborný výcvik v dielňach závodu. V odboroch predavač bolo praktické vyučovanie zabezpečované do r. 1986 v obchodných jednotkách Jednoty pre zameranie rozličný tovar a v bývalom Zdroji pre zemeranie potravinársky tovar. 

Výchova mimo vyučovania spočiatku nemala svoje priestory. Tie boli získané v bývalej závodnej slobodárni na Partizánskej ulici, ktorá pôvodne slúžila za ubytovňu pre stavbárov budujúcich začiatkom 70. rokov závod Slovenka. Ako domov mládeže slúžila táto budova až do r. 1993, keď bol domov mládeže zrušená pre nezáujem žiakov o ubytovanie a úsek výchovy mimo vyučovania prestal existovať. 

Ekonomický úsek
Ekonomický úsek prešiel za uplynulé dve desaťročia veľkými zmenami. Až do roku 1991, teda do delimitácie majetku materského podniku Topex, bolo ťažko hovoriť o samostatnosti riadenia tohoto úseku. Získaním právnej subjektivity a delimitáciou v r.1991 došlo v SOUT k výrazným pozitívnym zmenám. Mimoriadne závažnou bola skutočnosť, že „starej“ školskej budovy sa v roku 1992 mesto Vranov nad Topľou vzdalo bezplatne v prospech SOUT a že od svojho materského podniku SOUT získalo celý areál bývalej materskej školy, vrátane jej hospodárskej budovy a budovu domova mládeže.

5. septembra 1994 bola otvorená jedáleň OÁZA. 

Po dokončení kotolne začiatkom novembra 1994 mohol úsek teoretického vyučovania využívať nové priestory aj s vlastným vykurovacím systémom. Dobudovaním ďalšej časti prístavby – školskej telocvične sa podstatne rozšírili priestory a skvalitnili sa podmienky na vyučovanie telesnej výchovy.

Od 1.7.2005 spojením SOUT a SPŠO vznikla Združená stredná škola, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou.
 

Od 1.9.2008 Združená stredná škola mení názov na Strednú odbornú školu.