Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Propagačná grafika pre 1. ročník v šk. roku 2013/2014

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4444 16
Cudzí jazyk 4444 16
Človek a príroda
Chémia 21 3
Človek a spoločnosť
Dejepis 11 2
Občianska náuka 111 3
Človek a hodnoty
Etická výchova/Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 2211 6
Informatika 2 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2222 8
Odborné vzdelávanie
Ekonomika 11 2
Svet práce 1 1
Dejiny výtvarnej kultúry 2233 10
Výtvarná príprava 33 6
Písmo 2 2
Figurálne kreslenie 2222 8
Intermediálna tvorba 12 3
Technológia 222 6
Technické kreslenie 11 2
Navrhovanie 44 8
Praktická príprava
Prax 4367 20
Základy fotografovania 2 2
Počítačová grafika 22 4


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019